Publicaties

Wob-verzoek inzake formulieren AFM Portaal

Wob-verzoek inzake formulieren AFM Portaal (J.W.P.M. van der Velden, 2021)

 

Prof. mr. Jan Willem van der Velden

 

Datum              : 17 juni 2021

Kenmerk          : AFM openbaarheid formulieren / JWvdV

Inzake               : WOB verzoek informatie AFM-portaal

 

Geachte mevrouw Van Geest,

De website van de AFM bevat relevante informatie omtrent onder meer de wijze waarop de AFM regelgeving interpreteert, toepast en handhaaft. Dit blijkt onder meer uit de formulieren die de AFM voorschrijft voor vergunningaanvragen, meldingen en overige communicatie met de AFM. De AFM heeft die formulieren met bijbehorende toelichting en aanvullende gegevens geplaatst in het zogenaamde AFM-portaal. Anders dan voorheen is deze informatie niet meer toegankelijk voor het publiek.

Slechts partijen die een vergunning hebben of aanvragen, hebben toegang tot het AFM-portaal. Zij hebben daar slechts toegang tot de daarin opgenomen informatie, voor zover het direct verband houdt met hun vergunning(aanvraag). Andere partijen hebben geen inzage. Het lijkt erop dat de AFM meent dat die informatie voor anderen niet van belang is. Indien de AFM dat zou menen, is dat een misvatting.

Het is van belang dat de in het AFM-portaal opgenomen informatie vrij kan worden ingezien. Het kan bijvoorbeeld van belang zijn voor partijen die menen een vordering te hebben op een vergunning-houdende partij, om te kunnen nagaan wat de AFM verwacht van die vergunninghouder. Hetzelfde geldt voor partijen en hun adviseurs die zich oriënteren op het aanvragen van een vergunning en de daarmee verband houdende opvolgende meldingsplichten en informatieplichten. Ten slotte is het van belang dat belangstellende burgers, waaronder wetenschappers die zich toeleggen op het financiële recht, inzage kunnen hebben in de gegevens die zijn opgenomen in het AFM-portaal.

Uit het voorgaande moge blijken dat de algemene beschikbaarheid van de in het AFM-portaal opgenomen informatie in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering. Die algemene beschikbaarheid bevordert bovendien transparante processen en zuivere verhoudingen tussen marktpartijen, zoals de AFM beoogt gezien art. 2 van haar statuten en art. 1:25 Wet op het financieel toezicht (“Wft”).

Dit brengt mij tot het volgende verzoek, dat haar grondslag vindt in art. 2., 3 en 8 Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”), art. 110 Grondwet en art. 10 lid 2 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (“EVRM”).[1]

  1. Op grond van art. 2 en art. 8 Wob en art. 110 Grondwet, en mede in het licht van de statutaire doelstelling van de Wft en art. 1:25 Wft, verzoek ik u om de formulieren, de bijbehorende toelichtingen en overige gegevens die thans toegankelijk zijn via het portaal van de AFM (https://portaal.afm.nl/), openbaar te maken en dus vrij toegankelijk te maken voor het publiek.
  1. Op grond van art. 3 Wob en art. 10 lid 2 EVRM verzoek ik u de volgende documenten en informatie aan mij toe te sturen:
  1. de formulieren, de bijbehorende toelichtingen en overige gegevens die toegankelijk zijn via het AFM-portaal (https://portaal.afm.nl/);
  2. een kopie van de besluiten waarbij deze formulieren, toelichtingen en overige gegevens laatstelijk zijn vastgesteld;
  3. een kopie van de besluiten die ten grondslag liggen aan het beperken van de toegankelijkheid van het AFM-portaal en het niet meer vrij beschikbaar stellen van de op dit portaal beschikbare informatie;
  4. een kopie van de ambtelijke adviezen, visies, standpunten, overwegingen ten behoeve van intern beraad en andere documenten, die ten grondslag liggen aan of aanleiding hebben gevormd voor de besluiten als vermeld onder b en c hiervoor.

Graag verneem ik van u binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen.  

Vriendelijke groet,

Jan Willem van der Velden

 

[1] Vergelijk het arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de mens inzake Magyar Helsinki Bizottsag / Hongarije (EHRM 8 november 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1108JUD001803011). Opgemerkt zij dat het onderhavige verzoek wordt gedaan in het algemeen belang, waaronder het belang dat wetenschappers en andere (markt)partijen dan vergunninghouders vrije toegang hebben tot de informatie op het AFM-portaal.