Publicaties

CBb Depositogarantiestelsel begrip "rechthebbende"

CBb 7 augustus 2014, JOR 2014/330 m.nt. E.L.M. van Kranenburg (Faillissement DSB. Depositogarantiestelsel. Uitleg begrip “rechthebbende”)